Bir sigara daha ?
Furkan/18/Samsun. Biraz bos biraz deli. Gündüzleri uyuyup geceleri yasayan biri, sokakta yürürken kendisiyle konusan sizofrenin teki.
Home SOR Submit

bikanakadar:

huzur evinde kalan dayı kjllksdjkhasdjkl

(kitapkuurduu gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter